Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    không lay chuyển được, dứt khoát