Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt girdle)
    vỉ nướng bánh

    * Các từ tương tự:
    griddle cake