Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) dòng lưới, cường
    độ dòng lưới