Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ điện dung ở lưới