Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) capacitor bộ điện dung chặn lưới