Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

greenback /'gri:nbæk/  

  • Danh từ
    Mỹ, khẩu ngữ
    tiền giấy