Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green manure /'gri:nmə'njuə/  

  • Danh từ
    phân xanh