Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đèn xanh (tín hiệu giao thông)
    (thông tục) sự cho phép (đi qua; làm việc gì)
    đồng ý cho làm, cho phép làm (việc gì)