Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green goods /'gri:ngudz/  

  • Danh từ số nhiều
    rau tươi
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giấy bạc giả