Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green forage /'gri:n'fɔdə/  

  • Danh từ
    cỏ tươi (thức ăn cho vật nuôi) ((như) green_food)