Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green food /'gri:nfu:d/  

  • Danh từ
    (như) green_fodder
    rau