Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green fingers /,gri:n'fiηgəz/  

  • (khẩu ngữ)
    tài làm vườn