Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

green belt /'gri:nbelt/  

  • (Anh) vành đai xanh (quanh thành phố)