Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bà cô; bà dì; bà bác