Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng tròn bao quanh một hình cầu, sao cho đường kính của nó đi qua tâm hình cầu