Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được tra mỡ; được bôi trơn