Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước thịt (tiết ra từ miếng thịt khi xáo nấu)
    món xốt nước thịt

    * Các từ tương tự:
    gravy train, gravy-boat