Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (văn học) có mang, có chửa, có thai

    * Các từ tương tự:
    gravidity, gravidly