Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nghiêm trọng, [một cách] trầm trọng
    if you think thatyou are gravely mistaken
    nếu anh nghĩ thế, anh sai lầm một cách nghiêm trọng rồi đấy