Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grave-clothes /'greivklouðz/  

  • Danh từ số nhiều
    vải liệm