Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grate-bar /'greitbɑ:/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ghi lò