Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass-green /'gra:s'gri:n/  

  • Tính từ
    xanh màu cỏ