Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass-feeding /'gra:s'fi:diɳ/  

  • Tính từ
    ăn cỏ