Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass-cutting /'gra:s kʌtiɳ/  

  • Danh từ
    sự cắt cỏ
    (thông tục) sự bay là mặt đất (máy bay)