Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass-cutter /'gra:s kʌtə/  

  • Danh từ
    người cắt cỏ
    máy xén cỏ