Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass-covered /'gra:s kʌvəd/  

  • Tính từ
    có cỏ mọc