Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass widow /grɑ:s,widəʊ/  

  • Danh từ
    (thường đùa)
    đàn bà nhất thời vắng chồng

    * Các từ tương tự:
    grass-widower