Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grass snake /'grɑ:s'sneik/  

  • Danh từ
    (động vật)
    rắn ráo