Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (chính)
    dân thường
    sự phản đối của dân thường đối với chính sách của đảng