Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graspable /'grɑ:spəbl/  

  • Tính từ
    có thể nắm chắc, có thể nắm chặt
    có thể hiểu được, có thể nắm được (vấn đề...)