Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grantor /grɑ:n'tɔ:/  

  • Danh từ
    người ban cho
    người trợ cấp
    người chuyển nhượng