Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người được ban (cái gì)
    người được hưởng trợ cấp
    người được hưởng quyền chuyển nhượng