Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grantable /'grɑ:ntəbl/  

  • Tính từ
    có thể cho được, có thể cấp được
    có thể nhượng được