Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khoáng chất
    đá granit

    * Các từ tương tự:
    granitelike, graniteware