Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều grandchildren)
    cháu (của ông bà)