Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grand piano /'grænd'piænəʊ/  

  • đàn pianô cánh