Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grain-sick /'greinsik/  

  • Danh từ
    (thú y học) bệnh trướng da cỏ