Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grain dryer /'grein'draiə/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy sấy hạt