Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grain cleaner /'grein'kli:nə/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy quạt thóc