Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grain binder /'grein'baində/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) máy gặt bó