Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graduation /grædʒu'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự tốt nghiệp đại học
  students without job to go to after graduation
  những sinh viên không có việc làm sau khi tốt nghiệp
  lễ tốt nghiệp
  chia độ
  độ chia được ghi phía ngoài lọ