Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy san đất; máy ủi
    máy tuyển chọn; máy phân hạng; máy phân loại
    học sinh thuộc một cấp lớp nào đó trong trường tiểu học hoặc trung học
    các học sinh lớp