Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grade teacher /'greidti:t∫ə[r]/  

  • (Mỹ)
    giáo viên tiểu học