Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grade pupil /'greid pju:pl/  

  • Danh từ
    học sinh phổ thông