Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gracefully /'greisfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] duyên dáng, [một cách] yểu điệu
    [một cách] lịch sự và chu đáo