Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Governor-General /,gʌvənə'dʒenərəl/  

 • Danh từ
  viên toàn quyền
  the Governor-General of Canada
  viên toàn quyền Ca-na-da

  * Các từ tương tự:
  governor-generalship