Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

government issue jane   

  • Danh từ, viết tắt là gij
    nữ quân nhân Mỹ