Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governance /'gʌvənəns/  

  • Danh từ
    sự cai trị; sự cai quản
    the governance of Britain
    sự cai trị nước Anh