Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governability /gʌvənə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể cai trị, tính có thể thống trị
    tính có thể cai quản, tính có thể quản l
    tính có thể kiềm chế
    tính có thể chi phối