Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện tầm phào